ZLATNI PUZ – GOLDEN SNAIL 2023

Komentari su isključeni na ZLATNI PUZ – GOLDEN SNAIL 2023 27

Светски Дечији Фестивал Анимираног Филма

До сада је у организацији Школе анимираног филма одржано 7 фестивала дечијег анимираног филма. Почели смо са организацијом фестивала 2009. године, када смо одржали први фестивал са укупно 67 приказаних дечијих анимираних филмова. Филмови су били подељени у две категорије, аутори до 15 година и аутири од 15 до 19 година.

Интернационални жири: Анастасиа Димитра (предавач, аниматор, председник АСИФА Грчка), Пенчо Кунчев (аниматор, председник АСИФА Бугарска) и Миодраг Новаковић (драматург, филмски критичар, члан ФИПРЕСЦИ-а) доделилo je награде: златног, сребрног и бронзаног пужа у обе категорије као и Гранд при фестивала.

2011. године наш фестивал званично је добио име Златни пуж . Одржан је под покровитељством Града Врања, Министарства културе и Министарства омладине и спорта Републике Србије. Било је присутно 69 учесника из земље и света.

Чланови интернационалног жирија били су Милан Бунчић (Хрватска), Пенчо Кунчев (Бугарска) као председник жирија и Стевица Живков (Србија). У званичном програму фестивала приказано је 50 филмова. Жири је доделио по три награде у две категорије као и Гранд Прих фестивала.

Одржан је и састанак АСИФА Србија, са председавајућим Божидарем Зечевићем, председником АСИФА Србија.

На трећем Фестивалу, који је одржан августа 2013. године, у такмичарском делу приказано 59 филмова. Одржане су три Мастер клас радионице. Прву мастер клас радионицу водио је Андреа Мартињони из Болоње, Италија (уметник у области кратке форме и ради на озвучавању анимираних филмова у професионалној и продукцији дечијих анимираних филмова). Другу радионицу водио је Пенчо Кунчев, из Бугарске, подпредседник АСИФА-е и председник АСИФА Бугарска и познати је аниматор, дизајнер и уметник у области кратке форме. Трећу мастер клас радионицу водио је Стевица Живков, аниматор из Београда.

У сећање на Николу Мајдака, професора из Београда, дугогодишњег пријатеља и сарадника ШАФ-а, говор са упоредним приказивањем филмова одржао је Мирослав Симоновић, оснивач и дугогодишњи водитељ ШАФ-а. У његову част од ове године уведена је награда која ће се додељивати на фестивалу “Златни пуж” – награда Никола Мајдак.

Четврти “Златни пуж“ одржан је 2015. године у организацији ШАФ-а а под покровитељством Града Врања, Министарства културе и информисања Републике Србије, Италијанског института за културу из Београда, Америчке амбасаде из Београда, многобројних донатора, спонзора и пријатеља фестивала. Пријављено је 224 филма из целог света. Одржана је и радионица анимираног филма за све учеснике фестивала, коју је водио истакнути аниматор и члан АСИФА-е из УСА Реј Косарин.

Посетиоци фестивала су поред званичне пројекције филмова имали прилику и да погледају пратећи програм фестивала кога су чинили награђени филмови са фестивала “Златни витез” из Русије, филмови и представљање Националне филмске школе из Италије, као и представљање рада Реја Косарина из Америке.

На петом фестивалу, одржаном септембра 2017. године пријављено је 862 филма из 80 земаља света. У такмичарском делу фестивала приказано је 48 анимираних филмова.

Посетиоци фестивала су поред званичне пројекције филмова имали прилику и да погледају пратећи програм фестивала: информативни програм фестивала, представљање фестивала анимираног филма ВАФИ из Хрватске и АНИМАКС из Македоније.

У оквиру фестивала ШАФ је прославио 30 година постојања и успешног рада.

6. «Златни пуж» одржали смо септембра 2019.године. Укупан број приспелих филмова на фестивалу је 1083 из више од 80 земаља света. Селекција је за жири и посетиоце фестивала приредила интересантан одабир филмова и то 56 филмова у млађој (деца до 15 година) и 20 филмова у старијој конкуренцији (од 15 до 19 година старости).

Жири фестивала чинили су: Макс Епштајн, уметник из Израела; Марија Лендова, директор Државне установе за културу и кинематографију Министарства културе Новосибирске регије; и Нарциса Даријевић Марковић, филмски и ТВ редитељ из Србије.

Као пратећи програм фестивала организована је промоција фестивала Мулти-мост из Новосибирска (Русија).

7. Златни пуж протекао је обележен пандемијом корона вируса. На фестивал је пријављено 1723 из више од 101државе света. Морамо да нагласимо да је преко платформе Film Freeway пријављено 1680 филмова. Када говоримо о бројкама интересантан је и број земаља учесница – 101. Највећи број филмова нам долази из Индије (230) следе Иран (213), САД (109) и Русија (77). Као што се и могло очекивати имали смо много пријављених филмова инспирисаних корона вирусом у различити жанровима, формама и техникама. Драго нам је што смо на прошлогодишњем фестивалу дали шансу ауторима који су ове године то и оправдали.

Селекција је за жири и посетиоце фестивала приредила интересантан одабир филмова и то у млађој (деца до 15 година) – 39 а у конкуренцији од 15 до 19 година старости – 31. Укупан број филмова који ће бити приказан на фестивалу је 70.

Жири 7. фестивала: Никола Мајдак, сниматељ, аниматор, редитељ, предавач и водитељ радионица анимираног филма из Београда; Нитин Донде, редитељ и инструктор aнимацијe, филмa, фотографијe из Индије; и Кузман Кузмановски, режисер и продуцент из Македоније.

Пред нама је 8. Светски дечији фестивал анимираног филма “Златни пуж”. Ове године стигло нам је нешто више од 700 анимираних филомова. У такмичарском делу фестивала нашло се 74 филма у обе категорије. Филмове ће ове године оцењивати жири у саставу: Младен Ђукић, аниматор, редитељ, продуцент, (БиХ), Андрес Доменеш Алкаиде, наставник уметности на ЕСАДА (Есцуела Супериор де Арте де Андалуциа), (Шпанија) и Никола Мајдак, сниматељ, аниматор, редитељ, предавач и водитељ радионица анимираног филма из Београда. Надамо се дивном дружењу и драгоценим искуствима.

 

World Children Animated Film Festival

So far, the School of Animated Film has organized 7 children animated films festivals. We started to organize the festival in 2009, when we held the first festival with a total of 67 children’s animated films shown. The films were divided into two categories, authors up to 15 years old, and authors from 15 to 19 years old.

The international jury: Anastasia Dimitra (lecturer, animator, ASIFA Greece president), Pencho Kunchev (animator, ASIFA Bulgaria president) and Miodrag Novaković (playwright, film critic, member of FIPRESCI) awarded prizes: gold, silver and bronze snails in both categories as well as the Grand Prix of the festival.

In 2011, our festival was officially named the Golden Snail. It was held under the auspices of the City of Vranje, the Ministry of Culture and the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia. 69 participants from the country and the world were present.

The members of the international jury were Milan Bunchic (Croatia), Pencho Kunchev (Bulgaria) as jury president and Stevica Zivkov (Serbia). In the official program of the festival, 50 films were shown. The jury awarded three prizes in two categories as well as the Grand Prix of the festival.

A meeting of ASIFA Serbia was also held, with chairman Božidar Zečević, ASIFA Serbia president.

At the third Festival, which was held in August 2013, 59 films were shown in the competition section. Three Master Class workshops were held. The first master class workshop was led by Andrea Martinoni from Bologna, Italy (an artist in the field of short form and works on the sound of animated films in professional and production of children’s animated films). The second workshop was led by Pencho Kunchev, from Bulgaria, Vice-President of ASIFA and ASIFA Bulgaria president and a well-known animator, designer and artist in the field of short form. The third master class workshop was led by Stevica Živkov, an animator from Belgrade.

In memory of Nikola Majdak, professor from Belgrade, long-time friend and associate of ŠAF, Miroslav Simonovic, founder and long-time leader of ŠAF, gave a speech with a comparative screening of films. In his honour, a prize was introduced this year that will be awarded at the „Golden Snail“ festival – the Nikola Majdak prize.

The fourth „Golden Snail“ was held in 2015 in the organization of ŠAF and under the auspices of the City of Vranje, the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia, the Italian Cultural Institute from Belgrade, the American Embassy in Belgrade, numerous donors, sponsors and friends of the festival. 224 films from all over the world were submitted. An animated film workshop was also held for all festival participants, led by prominent animator and ASIFA member from the USA, Ray Kosarin.

In addition to the official film screenings, festival visitors also had the opportunity to watch the supporting program of the festival, which included award-winning films from the „Golden Knight“ festival from Russia, films and a presentation of the National Film School from Italy, as well as a presentation of Ray Kosarin’s work from America.

At the fifth festival, held in September 2017, 862 films from 80 countries were registered. In the competitive part of the festival, 48 animated films were shown.

In addition to the official screening of the films, festival visitors also had the opportunity to watch the festival’s accompanying program: the festival’s informative program, the presentation of animated film festival VAFI from Croatia and ANIMAX from Macedonia.

During the festival ŠAF celebrated 30 years of existence and successful work.

We held the sixth „Golden Snail“ in September 2019. The total number of films received at the festival is 1083 from more than 80 countries. We prepared an interesting selection of films for the jury and visitors of the festival, namely 56 films in the younger competition (children up to 15 years old) and 20 films in the older competition (from 15 to 19 years old).

The festival jury consisted of: Max Epstein, an artist from Israel; Marija Lendova, director of the State Institution for Culture and Cinematography of the Ministry of Culture of the Novosibirsk Region; and Narcisa Darijević Marković, film and TV director from Serbia.

As a side program of the festival, the promotion of the Multi-most festival from Novosibirsk (Russia) was organized.

The seventh Golden Snail was marked by the corona virus pandemic. 1723 people from more than 101 countries of the world registered for the festival. We have to emphasize that 1680 films have been registered through the Film Freeway platform. When we talk about numbers, the number of participating countries is also interesting – 101. The largest number of films comes from India (230), followed by Iran (213), USA (109) and Russia (77). As you might expect, we had many submissions of films inspired by the corona virus in different genres, forms and techniques. We are glad that at last year’s festival we gave a chance to authors who justified it this year.

We have prepared an interesting selection of films for the jury and visitors of the festival, namely in the younger (children up to 15 years) – 39 and in the competition from 15 to 19 years of age – 31. The total number of films that will be shown at the festival is 70.

Jury of the 7th festival: Nikola Majdak, cinematographer, animator, director, lecturer and animation film workshop leader from Belgrade; Nitin Donde, director and instructor of animation, film, photography from India; and Kuzman Kuzmanovski, director and producer from Macedonia.

The 8th World Children’s Festival of the animated film „The Golden Snail“ is upon us. This year, we received slightly more than 700 animated films. In the competitive part of the festival, there were 74 films in both categories. The films will be judged this year by a jury composed of: Mladen Đukić, animator, director, producer, (BiH), Andres Domenes Alkaide, art teacher at ESADA (Escuela Superior de Arte de Andalucia), (Spain) and Nikola Majdak, cinematographer, animator, director, lecturer and animation film workshop leader from Belgrade. We hope for wonderful company and valuable experiences.

 

Similar articles